Familjehemsvård med konsulentstöd

Vi erbjuder allt ifrån familjehem och jourhem med bred kompetens och mångårig erfarenhet, till nya familjer som är omsorgsfullt utredda och redo att öppna sina hem för barn, ungdomar och vuxna i behov av trygghet, kärlek och en stabil tillvaro.

Vad är Familjehem?

Familjehem definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (SoF) på följande sätt:

”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”.

Anledningarna till att barn och ungdomar placeras i en familj varierar. Det finns i Sverige två juridiska skäl till att barn placeras utom hemmet.

  • Det ena skälet är föräldrars bristande omsorg, exempelvis i samband med föräldrars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet eller när föräldrarna avlidit eller på annat sätt saknas.
  • Det andra juridiska skälet är den unge individens egna destruktiva beteende, exempelvis självskadebeteende, missbruk, riskbruk och kriminalitet.

Ytterligare orsaker som kan ligga till grund för placering i familjehem kan vara skolproblematik, psykisk ohälsa eller heder- och skyddsbehov hos den aktuella individen. Placering kan ske med vårdnadshavares samtycke, det kallas då för en SOL-placering. Finns det inget samtycke kan socialnämnden ändå besluta om vård enligt LVU. Det är då en tvingande placering.

Jour dygnet runt

010 - 166 03 11

Har ni frågor om placeringar?

Hör av er till Diana!

Diana Eriksson

Biträdande Verksamhetschef & Familjehemskonsulent

Vad innebär det att vara Familjehem?

Att vara familjehem betyder att man är barnets eller ungdomens omsorgsperson. Din uppgift är att hjälpa och stötta med vardagliga saker, samt också att stödja barnet i sin kontakt med det biologiska nätverket.

Som familjehemsförälder är man inte vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet ska fattas av barnets vårdnadshavare eller i vissa fall av socialnämnden i placerande kommun. Vid barn- och ungdomsplacering är målet i möjligaste mån att individen ska återförenas med sin egen familj. Det kan vara svårt att förutspå hur lång placeringen i ett familjehem kommer att bli. Det är individuellt och kan vara från några månader till en hel uppväxt.

Att vara Familjehem via Kiron Care

Kiron Care söker ständigt efter nya familjehem. Varma, trygga och omsorgsfulla familjer som vill och kan öppna sitt hem för barn eller ungdom i behov av trygghet och kärlek. Som familjehem har du ansvar för den unges vardag, att ombesörja dennes behov och att stötta och vägleda.

Hos oss på Kiron Care får alla familjehem alltid en egen konsulent som stöttar och vägleder genom uppdraget.

Vi kommer på regelbundna hembesök, erbjuder jour dygnet runt årets alla dagar, är länken mellan familjehem och socialtjänst. Vi anordnar aktiviteter där ni som familjehem får träffa andra Kiron-familjer. Det kan till exempel vara julbord, familjedagar eller andra aktiviteter. Vi erbjuder även utbildningar och föreläsningar, både fysiska och digitala.

Utredning

För att bli familjehem behöver du eller ni som familj genomgå en utredning där vi intervjuar er om hela erat liv, från födsel till idag. Syftet med utredningen är att lära känna er, dels för att bedöma om ni är lämpade för uppdrag, men framför allt för att kunna matcha rätt uppdrag till rätt familj. Utöver utredningen  tar vi alltid in registerutdrag från belastnings- och misstankeregistret, försäkringskassa, kronofogden, LOB samt socialregistret.

Matchning

Vi på Kiron Care är noga med matchning. Vad innebär då det? Jo vi vill ge barnet och er som familj bästa möjliga förutsättning att lyckas. Vi ser till er som familj, vilka förutsättningar och behov ni har och tittar på barnets förutsättningar och behov. Dessa behöver överensstämma för att placeringen skall bli framgångsrik. Som familj kan ni alltid tacka nej till en förfrågan, det är viktigt att det känns bra för er för att placeringen skall bli framgångsrik.

Handledning

Handledning har en central roll i vårt arbete. I mötet med er som familjer kan vi stötta och vägleda genom de utmaningar och framgångar ni möter. För att möta era behov har alla våra konsulenter bred erfarenhet, adekvat utbildning och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling. Vår roll är att vara spindeln i nätet, möta era och socialtjänstens behov och önskningar.

Personal

FAMILJEHEMSEMHETEN

Diana Eriksson

Biträdande Verksamhetschef & Familjehemskonsulent

Maria Gidlund

Familjehemskonsulent

Marina Wange

Familjehemskonsulent

Rrezarta Krasniqi

Familjehemskonsulent
VAD KRÄVS FÖR ATT BLI FAMILJEHEM? "Tid och engagemang, värme och kärlek, stabil livssituation, god hälsa och ekonomi är viktigt för att du ska kunna ta uppdrag som familjehem." - Kiron Care
UPPSALA "Att öppna sitt hem för en främmande individ är inte alltid lätt, men ofta väldigt givande och berikande." - Familjehemsmamma

Hur blir man Familjehem i Kiron Care?

Du kan ansöka om att bli Familjehem genom att fylla i intresseanmälan nedan. Du kan även kontakta någon av våra konsulenter via e-post eller telefon.

Vid en familjehemsutredning bokar vi först ett informationsbesök där vi berättar om vår verksamhet, utredningsförfarandet och uppdraget som familjehem. Därefter, om samtliga vill gå vidare, bokas tider in för djupintervju. Då intervjuas de vuxna i familjen och man har även kortare samtal med de biologiska barn som finns hemma samt registerutdrag tas. När utredningen är klar och ni är godkända kan ni ta emot uppdrag via Kiron Care.

Arvode och ersättning

Som familjehem får du ekonomisk ersättning. Den varierar från placering till placering och påverkas av ålder på den placerade och den arbetsinsats uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning – den ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, sparande, fickpengar och del av bostad. Denna ersättning är skattefri.
  • Ett arvode – det är ersättning för det uppdrag som familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

I särskilda fall om ni behöver vara hemma med barnet/ungdomen under en begränsad tid, kan du få ersättning för förlorad inkomst.

KONTAKTA OSS

Beställ utdrag redan nu. De vi vill ha är misstanke- och belastningsregister, socialregister, Transportstyrelsens LOB-register, Kronofogden samt Försäkringskassan.

Mer information

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om våra olika tjänster, har förfrågningar eller annat du undrar över, är du välkommen att höra av dig.

Kontakta oss